Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Opdrachten hoofdstuk 4

Opdracht 1

In het pdf document dat je kunt downloaden door hier te klikken, tref je een aantal introducties aan voor een telefonisch interview. Geef bij elk van deze introducties aan of de diverse reacties van de interviewer op weigeringen of bezwaren van de respondent effectieve of ondoelmatige overhaalpogingen zijn. Had je een betere reactie geweten? Geef ook aan in welke gevallen de interviewer waarschijnlijk terecht haar pogingen staakt, en in welke gevallen ze beter nog een of meer pogingen had kunnen wagen. Wat zou in dat laatste geval een effectieve strategie zijn geweest?

 

Opdracht 2

Voor het onderzoek in Mirdonheim (zie paragraaf 1.2 van het boek) wordt een aselecte steekproef van 400 personen van 18 jaar en ouder getrokken uit het bevolkingsregister. Een van de vragen is of de respondent zijn of haar inkopen met betrekking tot electronica vaker in Mirdonheim of in Sassendam doet. Van 290 respondenten worden bruikbare antwoorden verkregen. De antwoordverdeling, uitgesplitst naar sexe is als volgt:

  mannen vrouwen totaal
in Mirdonheim      72      44    116
in Sassendam      90      55    145
elders      18      11      29
totaal    180    110    290

Ga ervan uit dat er precies evenveel mannen als vrouwen in Mirdonheim wonen. Heeft het zin om hier een weegprocedure toe te passen?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, welke van de drie besproken procedures in paragraaf 4.9 komt dan het meest in aanmerking?